Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Programa EOIES 2021-22

Què és el programa EOIES?

El programa EOIES és un projecte de col·laboració entre els instituts de secundària o col·legis concertats i les Escoles Oficials d'Idiomes, i es va implantar per primera vegada durant el curs 2012-2013.

A qui va dirigit?

Hi poden participar els alumnes de 4t curs de l'ESO i els alumnes de 1r i 2n batxillerat. El programa s'inicia al mes d'octubre i finalitza al mes de juny.

Quins centres hi participen aquest curs?

L'EOI d'Eivissa manté col·laboracions amb els centres de secundària que així ho sol·licitin cada curs a la Conselleria d'Educació i Universitat. 

Llistat definitiu de centres admesos al programa EOIES per illa, EOI i grups per idioma 2021-22.

Com es fa la selecció de centres?

Una vegada la Conselleria fa pública al BOIB una resolució amb la convocatòria de participació en el programa, els centres han de presentar un projecte, a partir del qual la pròpia Conselleria fa una selecció en base als criteris establerts a l'esmentarda resolució.

Com funciona?

A l'inici de cada curs escolar l'EOI d'Eivissa i Formentera i els IES corresponents, acorden quins idiomes i cursos són els més adients per a cada centre, depenent de les necessitats de l'alumnat i de la disponibilitat de professorat.

Al llarg del curs, els professors de secundària treballen conjuntament amb el professorat de l'EOI per tal de preparar el seu alumnat per a l'examen. D'aquesta manera, si els alumnes aproven l'examen final, poden obtenir una certificació oficial (en els nivells de prova de certificació) o un certificat acadèmic (nivells 1 de cada idioma), previ pagament de la taxa corresponent. En les seves hores habituals de classe de llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i amb els seus respectius professors de l'IES, els alumnes realitzaran una tasca setmanal per tal de conèixer la tipologia d'activitats pròpia del nivell per al qual es preparen.

Matriculació i taxes

Taxa ordinària: 23,25€

El pagament es pot fer efectiu des de la pàgina de l'ATIB: Taxa EOIES

Taxa de família nombrosa general (s'ha d'acreditar amb l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat): 11,63€

El pagament es pot fer efectiu des de la pàgina de l'ATIB: Taxa EOIES -família nombrosa general

Exempció de taxes per a membres de família nombrosa especial, persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere.

Informació sobre les proves, avaluació i certificació

Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es durà a terme en juny i l'extraordinària al mes de setembre. En el cas que un alumne no hagi superat totes les parts de l'examen a la convocatòria ordinària, només haurà de presentar-se a les parts no superades a la convocatòria extraordinària. 

Els alumnes són avaluats atenent els criteris d'avaluació i de qualificació de les EOI i realitzen les mateixes proves que els alumnes oficials que assisteixen a les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears.

Les proves consten d'activitats de comprensió auditiva, comprensió lectora, expressió escrita, expressió oral i mediació escrita i oral. 

Tots els alumnes poden realitzar totes les parts de l'examen. Per superar l'examen dels nivells A1, B2.1 I C1.1 s'haurà d'obtenir almenys un 50% de la puntuació total de cadascuna de les parts de què consta l'examen. En el cas dels nivells de certificació (A2, B1 i B2.2), per tal d'obtenir aquesta certificació, els alumnes hauran d'obtenir almenys un 50% en totes les parts, però una mitjana global del 65%. En cas que la mitjana no arribés al 65% però cada part s'hagués aprovat amb almenys un 50%, l'alumne promocionaria de curs, però no obtindria la certificació.

Les proves d'expressió escrita, expressió oral i mediació escrita i oral seran corregides i avaluades per un tribunal format per un professor de secundària i un professor de l'EOI.

Les proves de certificació de nivell A2, B1 i B2.2 tindran lloc a l'EOI d'Eivissa i i a l'extensió de Formentera en les dates i horaris que indiqui la resolució del BOIB corresponent (veure "Calendari d'exàmens més avall). Les especificacions (data i lloc) de les proves de nivells A1, B2.1 i C1.1 es donaran a partir del mes d'abril.

Els alumnes que hagin superat la prova obtindran un certificat oficial que acrediti el curs assolit.

Calendari d'exàmens 

Totes les proves tindran lloc a la seu de l'EOI Eivissa a l'IES Sa Blanca Dona, el professor de cada centre participant comunicarà al seu alumnat l'aula específica per tal d'evitar aglomeracions a l'entrada del recinte.

NIVELL 

       CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA         

     CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA    

ESCRITS   ORALS   ESCRITS  ORALS*   
    A1 Francès     

  

   
    A2 Alemany        
     B1 Anglès       
     B2.1 Anglès      
    B2.2 Anglès        
    C1.1 Anglès          


Permeabilitat de pas d'alumnes dels EOIES als ensenyaments presencials de les EOI

Tots els alumnes que hagin aprovat els nivell corresponent tindran la possibilitat de continuar els curs següent en el programa EOIES o incorporar-se com a alumnes presencials a les diferents EOI de les Illes Balears. En aquest darrer cas es consideren com a nous alumnes, per tant han de fer la sol·licitud de preinscripció en els terminis previstos i podran passar a l'ensenyament presencial si resulten admesos.

CALENDARI INICI PROGRAMA:

16-23 de setembre: Presentació de sol.licituds

30 de setembre: Publicació de llistes provisionals de centres admesos

30 de setembre-1 d’octubre: Període de reclamació a les llistes provisionals

5 d’octubre: Publicació de  llistes definitives de centres admesos

A partir del 13 d’octubre: Contacte entre EOI-IES per posar en marxa el programa

Del 15 al 28 d’octubre: Prova d'anivellació i lliurament dels resultats

25 d’octubre: Inici de les tutories

Del 29 d'octubre al 16 de novembre: Matriculació de l’alumnat

Del 19 al 30 de novembre: Introducció al GESTIB de l'alumnat matriculat

Del 4 al 12 d'abril de 2022: Resolució d’incidències, canvis de grup i/o nivell i modificacions de l'alumnat inscrit al GESTIB

CALENDARI MATRICULA:

La matrícula per a la realització de les proves s'ha de fer en el període comprès entre els dies 29 d'octubre i 16 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

 LINK MATRÍCULA ONLINE  

 ACCEDIR A PROVA DE NIVELL TELEMÀTICA (només anglès)  

  FORMATS & MODELS D'EXÀMENS

  CONSULTAR NORMATIVA DEL PROGRAMA I CONVOCATÒRIA DE PROVES 21-222