Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Programa EOIES 2019-20

Què és el programa EOIES?

El programa EOIES és un projecte de col·laboració entre els instituts de secundària o col·legis concertats i les Escoles Oficials d'Idiomes, i es va implantar per primera vegada durant el curs 2012-2013.

A qui va dirigit?

Hi poden participar els alumnes de 4t curs de l'ESO i els alumnes de 1r i 2n batxillerat. El programa s'inicia al mes d'octubre i finalitza al mes de juny.

Quins centres hi participen aquest curs?

L'EOI d'Eivissa manté col·laboracions amb els centres de secundària que així ho sol·licitin cada curs a la Conselleria d'Educació i Universitat. 

Llistat definitiu de centres admesos al programa EOIES per illa, EOI i grups per idioma 2019-2020.

Com es fa la selecció de centres?

Una vegada la Conselleria fa pública al BOIB una resolució amb la convocatòria de participació en el programa, els centres han de presentar un projecte, a partir del qual la pròpia Conselleria fa una selecció en base als criteris establerts a l'esmentarda resolució.

Com funciona?

A l'inici de cada curs escolar l'EOI d'Eivissa i Formentera i els IES corresponents, acorden quins idiomes i cursos són els més adients per a cada centre, depenent de les necessitats de l'alumnat i de la disponibilitat de professorat.

Al llarg del curs, els professors de secundària treballen conjuntament amb el professorat de l'EOI per tal de preparar el seu alumnat per a l'examen. D'aquesta manera, si els alumnes aproven l'examen final, poden obtenir una certificació oficial (en els nivells de prova de certificació) o un certificat acadèmic (nivells 1 de cada idioma), previ pagament de la taxa corresponent. En les seves hores habituals de classe de llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i amb els seus respectius professors de l'IES, els alumnes realitzaran una tasca setmanal per tal de conèixer la tipologia d'activitats pròpia del nivell per al qual es preparen.

Matriculació i taxes

Taxa ordinària: 23,07€

El pagament es pot fer efectiu des de la pàgina de l'ATIB: Taxa EOIES

Taxa de família nombrosa general (s'ha d'acreditar amb l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat): 11,54€

El pagament es pot fer efectiu des de la pàgina de l'ATIB: Taxa EOIES -família nombrosa general

Exempció de taxes per a membres de família nombrosa especial, persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere.

Informació sobre les proves, avaluació i certificació

Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme entre mitjans de maig i mitjans de juny i l'extraordinària al mes de setembre. En el cas que un alumne hagi superat qualsevol part de l'examen a la convocatòria ordinària només haurà de presentar-se a les parts no superades a la convocatòria extraordinària. Aquest any, a causa de l'estat d'alarma Covid-19, s'han modificat els mesos en els quals tenen lloc les proves.

Els alumnes són avaluats atenent els criteris d'avaluació i de qualificació de les EOI i realitzen les mateixes proves que els alumnes oficials que assisteixen a les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears.

Les proves consten d'activitats de comprensió auditiva, comprensió lectora, expressió escrita, expressió oral i mediació escrita i oral. 

Tots els alumnes poden realitzar totes les parts de l'examen. Per superar l'examen dels nivells A1, B2.1 I C1.1 s'haurà d'obtenir almenys un 50% de la puntuació total de cadascuna de les parts de què consta l'examen. En el cas dels nivells de certificació (A2, B1 i B2.2), per tal d'obtenir aquesta certificació, els alumnes hauran d'obtenir almenys un 50% en totes les parts, però una mitjana global del 65%. En cas que la mitjana no arribés al 65% però cada part s'hagués aprovat amb almenys un 50%, l'alumne promocionaria de curs, però no obtindria la certificació.

Les proves d'expressió escrita, expressió oral i mediació escrita i oral seran corregides i avaluades per un tribunal format per un professor de secundària i un professor de l'EOI.

Les proves de certificació de nivell A2, B1 i B2.2 tindran lloc a l'EOI d'Eivissa i i a l'extensió de Formentera en les dates i horaris que indiqui la resolució del BOIB corresponent (veure "Calendari d'exàmens més avall). Les especificacions (data i lloc) de les proves de nivell A1, B2.1 i C1.1 es donaran a partir del mes d'abril.

Els alumnes que hagin superat la prova obtindran un certificat oficial que acrediti el curs assolit.

Calendari d'exàmens

Totes les proves tindran lloc a la seu de l'EOI Eivissa a l'IES Sa Blanca Dona, el professor de cada centre participant comunicarà al seu alumnat l'aula específica per tal d'evitar aglomeracions a l'entrada del recinte.

NIVELL 

       CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA         

     CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA    

ESCRITS   ORALS   ESCRITS  ORALS*   
    A1 Francès     16.09.20 - 16.00h

fets

al

juny

29.09.20 - 17.00h del 30.09 al 5.10.20
    A2 Francès    07.09.20 - 17.00h 06.10.20 - 17.00h  del 8 al 30.09.20
    A1 Alemany   15.09.20 - 16.00h  29.09.20 - 17.00h del 30.09 al 5.10.20
     B1 Anglès 02.09.20 - 16.00h  01.10.20 - 16.00h del 8 al 30.09.20
    B2.1 Anglès   15.09.20 - 16.00h   29.09.20 - 16.00h del 30.09 al 5.10.20
    B2.2 Anglès     03.09.20 - 16.00h  02.10.20 - 16.00h del 8 al 30.09.20

* El professor de cada centre participant comunicarà al seu alumnat la data de les proves orals extraordinàries.

Permeabilitat de pas d'alumnes dels EOIES als ensenyaments presencials de les EOI

Tots els alumnes que hagin aprovat els nivell corresponent tindran la possibilitat de continuar els curs següent en el programa EOIES o incorporar-se com a alumnes presencials a les diferents EOI de les Illes Balears. En aquest darrer cas es consideren com a nous alumnes, per tant han de fer la sol·licitud de preinscripció en els terminis previstos i podran passar a l'ensenyament presencial si resulten admesos.

Ordenació dels nivells a l'EOI segons el Decret 34/2019

ordenació nivells EOI.jpg

CALENDARI INICI PROGRAMA:

17-23 de setembre: Presentació de sol.licituds

30 de setembre: Publicació de llistes provisionals de centres admesos

30 de setembre-1 d’octubre: Període de reclamació a les llistes provisionals

2 d’octubre: Publicació de  llistes definitives de centres admesos

A partir del 3 d’octubre: Contacte entre EOI-IES per posar en marxa el programa

7-21 d’octubre: Prova anivellació i lliurament de resultats

22 d’octubre: Inici de les tutories

22 d'octubre-13 de novembre: Introducció al Gestib de l’alumnat inscrit

12-17 de desembre: Resolució d’incidències 

CALENDARI MATRICULA:

29 de gener - 12 de febrer: període de matrícula (recepció de documentació fins al 17 de febrer)

17-26 de febrer: Període de marcació d'alumnes matriculats finals al Gestib

 

 CANVIS EN ELS EXÀMENS 

 ACCEDIR A PROVA DE NIVELL TELEMÀTICA  

  FORMATS & MODELS D'EXÀMENS

  CONSULTAR NORMATIVA DEL PROGRAMA I CONVOCATÒRIA DE PROVES 19-20