Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Programa EOIES 2018-19

Què és el programa EOIES?

El programa EOIES és un projecte de col·laboració entre els instituts de secundària o col·legis concertats i les Escoles Oficials d'Idiomes, i es va implantar per primera vegada durant el curs 2012-2013.

A qui va dirigit?

Hi poden participar els alumnes de 4t curs de l'ESO i els alumnes de 1r i 2n batxillerat. El programa s'inicia al mes d'octubre i finalitza al mes de juny.

Quins centres hi participen aquest curs?

L'extensió de l'EOI Eivissa a Formentera manté col·laboracions amb l'IES Marc Ferrer. 

Com es fa la selecció de centres?

Una vegada la Conselleria fa pública al BOIB una resolució amb la convocatòria de participació en el programa, els centres han de presentar un projecte, a partir del qual la pròpia Conselleria fa una selecció en base als criteris establerts a l'esmentada resolució.

Com funciona?

A l'inici de cada curs escolar l'EOI d'Eivissa i Formentera i els IES corresponents, acorden quins idiomes i cursos són els més adients per a cada centre, depenent de les necessitats de l'alumnat i de la disponibilitat de professorat.

Al llarg del curs, els professors de secundària treballen conjuntament amb el professorat de l'EOI per tal de preparar el seu alumnat per a l'examen. D'aquesta manera, si els alumnes aproven l'examen final, poden obtenir una certificació oficial (en els nivells de prova de certificació) o un certificat acadèmic (nivells 1 de cada idioma), previ pagament de la taxa corresponent. En les seves hores habituals de classe de llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i amb els seus respectius professors de l'IES, els alumnes realitzaran una tasca setmanal per tal de conèixer la tipologia d'activitats pròpia del nivell per al qual es preparen.

Matriculació i taxes

Taxa ordinària: encara per determinar€

El pagament es pot fer efectiu des de la pàgina de l'ATIB: Taxa EOIES

Taxa de família nombrosa general (s'ha d'acreditar amb l'original i una fotocòpia del títol de família nombrosa, actualitzat): 11,28€

El pagament es pot fer efectiu des de la pàgina de l'ATIB: Taxa EOIES -família nombrosa general

Exempció de taxes per a membres de família nombrosa especial, persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere.

Informació sobre les proves, avaluació i certificació

Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme entre mitjans de maig i mitjans de juny i l'extraordinària al mes de setembre. En el cas que un alumne hagi superat qualsevol part de l'examen a la convocatòria ordinària només haurà de presentar-se a les parts no superades a la convocatòria extraordinària.

Els alumnes són avaluats atenent els criteris d'avaluació i de qualificació de les EOI i realitzen les mateixes proves que els alumnes oficials que assisteixen a les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears.

Les proves consten d'activitats de comprensió auditiva, comprensió lectora, expressió escrita, expressió oral i ús de la llengua. En el nivell bàsic l'apartat d'ús de la llengua està inclòs dins el de comprensió lectora. En aquest cas, la prova consta de quatre parts en comptes de cinc.

Tots els alumnes poden realitzar totes les parts de l'examen. Per superar l'examen s'haurà d'obtenir almenys un 60% de la puntuació total de cadascuna de les parts de què consta l'examen.

Les proves d'expressió escrita i expressió oral seran corregides i avaluades per un tribunal format per un professor de secundària i un professor de l'EOI.

Les proves de certificació de nivell bàsic, intermedi i avançat trindran lloc en l'EOI d'Eivissa i i a l'extensió de Formentera en les dates i horaris que indiqui la resolució del BOIB corresponent (veure "Calendari d'exàmens més avall).

Els alumnes que hagin superat la prova obtindran un certificat oficial que acrediti el curs assolit.

Calendari d'exàmens

Podeu trobar el calendari de les proves en l'annex 2 dins la convocatòria del programa EOIES (a l'inici de la pàgina)

Permeabilitat de pas d'alumnes dels EOIES als ensenyaments presencials de les EOI

Tots els alumnes que hagin aprovat els nivell corresponent tindran la possibilitat de continuar els curs següent en el programa EOIES o incorporar-se com a alumnes presencials a les diferents EOI de les Illes Balears. En aquest darrer cas es consideren com a nous alumnes, per tant han de fer la sol·licitud de preinscripció en els terminis previstos i podran passar a l'ensenyament presencial si resulten admesos.

Equivalències segons el Marc Comú Europeu

- Bàsic 1: A1

- Bàsic 2: A2 (prova de certificació)

- Intermedi 1: B1 

- Intermedi 2: B1 (prova de certificació)

- Avançat 1: B2

- Avançat 2: B2 (prova de certificació) 

CALENDARI INICI PROGRAMA:

18-24 de setembre: Presentació de sol.licituds

1 d’octubre: Publicació de llistes provisionals de centres admesos

1-2 d’octubre: Període de reclamació a les llistes provisionals

3 d’octubre: Publicació de  llistes definitives de centres admesos

A partir del 4 d’octubre: Contacte entre EOI-IES per posar en marxa el programa

8-18 d’octubre: Prova anivellació i lliurament de resultats

19 d’octubre: Inici de les tutories

19-31 d’octubre: Introducció al Gestib de l’alumnat inscrit

12-14 de desembre: Resolució d’incidències

 

 ACCEDIR A PROVA DE NIVELL TELEMÀTICA  

  FORMATS & MODELS D'EXÀMENS

  CONSULTAR NORMATIVA DEL PROGRAMA  

 CONVOCATÒRIA PROVES EOIES 18-19 (pendent)