Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Devolució de taxes

Es té dret a la devolució de taxes en els casos següents:

  • Si el servei no s'ha prestat per causes imputables a l'administració.
  • Per causes generalment admeses en dret, que són:

        - Haver efectuat un abonament superior al de les taxes vigents.

        - Haver obtingut, amb posterioritat a l'abonament de la taxa de matrícual, beca o ajuda a l'estudi que impliqui la gratuïtat de la matrícula.

        - Haver presentat l’interessat una titulació o al·legat unes condicions que no li donin accés als ensenyaments que ha abonat.

D’acord amb el marc normatiu establert, els motius familiars, personals, laborals, d’incompatibilitat horària, etc. no donen dret a la devolució de la taxa de matrícula si el curs es continua impartint.

 

PROCEDIMENT PER TRAMITAR UNA SOL·LICITUD

El tràmit per a presentar una sol·licitud de devolució de taxes s'ha de fer mitjantçant un dels canals següents:

A) De manera telemàtica:

- Clicau en aquest enllaç. Una vegada dins, feis clic damunt el botó "Accès al tràmit" que hi ha abaix de tot. Heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Clave permanente. Teniu en compte que haureu d'adjuntar la documentació en suport digital.

- Llegiu el punt DOCUMENTACIÓ A APORTAR més endavant en aquesta article abans de començar el tràmit telemàtic.

B) De manera presencial (només les persones físiques):

- A qualsevol de les oficines de registres de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local.

Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica clicant en aquest enllaç.

C) Per correu postal (només per a persones físiques):

- S'han de presentar els documetns dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

En tots els casos, la sol·licitud ha d'anar adreçada a la Conselleria d'Educació i Universitats.

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

La documentació mínima que s'ha d'aportar a la sol·licitud és la següent:

  1. Sol·licitud (model) adreçada a la Conselleria d'Educació i Universitats (Codi DIR3 A04026923).
  2. Declaració de veracitat de dades bancàries (model).
  3. Document d'ingrès 046 original (justificant de pagament de la taxa).
  4. Si escau, qualsevol documentació que acrediti el dret a la devolució de la taxa: fotocòpia del llibre de família, fotocòpia del títol de família nombrosa, comunicat de concessió d’una beca, certificat de discapacitat, informe del SOIB del període ininterromput incrit en situació de desocupació, etc.

Com a norma general, el nom del sol·licitant ha de coincidir amb el del titular de la declaració responsable de veracitat de les dades bancàries, imprès de matrícula, model 046 i fotocòpia del DNI-NIE.

En cas d’alumnes menors d’edat, si la sol·licitud la fa el pare o la mare, cal adjuntar també la fotocòpia del seu DNI i les fotocòpies acarades del llibre de família de les pàgines on surt ell/ella i el seu fill/filla. Si la sol·licitud la fa el tutor o tutora legal, ha d'aportar fotocòpia acarada de l'auto judicial, sentència o document administratiu que així ho acrediti.

TERMINI MÀXIM PER A PRESENTAR LA SOL·LICITUD: 5 anys des del dia en què va efectuar l'ingrès indegut.

TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ: 3 mesos.

 

MARC NORMATIU