Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Adaptació de proves

Sol·licitud i documentació

Els alumnes que necessitin condicions especials per a la realització de les proves de certificació de les escoles oficials d’idiomes (EOI) per discapacitat física o sensorial, com són la discapacitat visual parcial o total, alguns graus de discapacitat motriu i de hipoacúsia, trastorns de la parla, o discapacitats múltiples, o bé els alumnes amb dislèxia o necessitats especials, han de justificar la seva condició i el tipus d’adaptació en el moment de la formalització de la matrícula mitjançant certificació oficial de la seva condició o minusvalidesa i del seu grau.

En tot cas, els alumnes que necessitin condicions especials per a la realització de l’avaluació de certificació no han de ser dispensats de realitzar cap de les parts de què consti la prova, que és única per a tot l’alumnat.

Termini

Aquells alumnes que no ho hagin fet en el moment de la matrícula, poden sol·licitar les adaptacions per a la realització de les proves amb l’antelació següent: en el cas dels alumnes oficials, les sol·licituds s’han d’enviar amb vint dies d’antelació a la data d’inici del període d’exàmens establert per a cada convocatòria; en el cas dels alumnes inscrits a les proves lliures, el termini és el que estableix la Resolució de convocatòria de les proves lliures (23 de març de 2020) que es publica anualment al BOIB.

Procediment

  • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’han de presentar per escrit a la secretaria de l’escola oficial d’idiomes corresponent.
  • A la sol·licitud s’hi han de fer constar els motius al·legats, la petició d’adaptació concreta i per a quines parts de la prova se sol·licita l’adaptació, i s’hi ha d’adjuntar la justificació documental que ho acrediti.
  • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
  • El director del centre comunicarà per escrit la resolució de la sol·licitud on s’especifiquin quines adaptacions es duran a terme i informarà la coordinadora general de les proves de certificació per tal que, en cas que s’hagi de fer una adaptació del format d’alguna de les parts de la prova , la comissió corresponent la realitzi.