Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Sistema d'avaluació

Cursos de certificació (A2, B1, B2.2, C1.2 i C2)

Informació d’interès

Descripció avaluació certificació 

En els cursos A2, B1, B2.2, C1.2 i C2, conduents a certificació, és necessari realitzar una prova unificada de certificació oficial de nivell que en verifiqui la superació. Aquestes proves de certificació són les mateixes per a totes les Escoles Oficials d'Idiomes de les Balears i van adreçades a l'alumnat de la modalitat presencial, semipresencial i de cursos intensius, així com també a l'alumnat de la modalitat lliure i de That's English.

Les proves s’administren en dues convocatòries: ordinària (juny) i extraordinària (setembre).

Activitats de llengua avaluables

 • Comprensió de textos orals (CTO): 20%
 • Comprensió de textos escrits (CTE): 20%
 • Producció i coproducció de textos orals (PCTO): 20%
 • Producció i coproducció de textos escrits (PCTE): 20%
 • Mediació lingüística escrita (ML): 20%

Certificació i Promoció

Per superar la prova de certificació oficial i obtenir el certificat del nivell cal obtenir un mínim de 6'5 de la puntuació total de la prova i un mínim d'un 5 en totes les activitats de llengua. L'alumnat que obtingui un 6'5 o més global a la convocatòria ordinària (juny) i, per tant, té dret al certificat de nivell, NO es pot presentar a la convocatòria extraordinària (setembre). 

A la convocatòria extraordinària (setembre), l'alumnat ha de recuperar les parts suspeses (nota inferior a un 5). Estan exempts de realitzar les parts superades amb un 5 o més en la convocatòria ordinària (juny), i es conservaran les notes que s’hi hagin obtingut per al càlcul de la qualificació global. No obstant això, l'alumnat que no obtingui un 6'5 de la nota global podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària de les activitats de llengua que consideri oportunes. En aquest cas, prevaldrà la nota obtinguda a la convocatòria extraordinària.

Promoció

L'alumnat que NO obtingui el 6'5 o més de la nota global però superi totes les activitats de llengua de la prova de certificació amb un 5 podrà repetir el mateix curs o promocionar al curs següent sense certificar.

Qualificació de la prova de certificació

La qualificació de cadascuna de les activitats de llengua s’ha de consignar en termes numèrics, utilitzant l’escala del 0 al 10, i considerant positives les qualificacions iguals o superiors a 5 i negatives les inferiors a 5.

La qualificació final s’ha d’expressar en els termes d’apte i no apte. A la qualificació d’apte s’hi ha d’afegir la qualificació numèrica final, expressada del 5 al 10 amb una xifra decimal.

 

AVALUACIÓ D’APROFITAMENT (A1, B2.1, C1.1)

Descripció de l’avaluació contínua i instruments d’avaluació

L’avaluació contínua consisteix en valorar l’aprenentatge de l’alumnat a partir del seguiment del treball que fa i del progrés del seu aprenentatge. No es tracta d’una avaluació simplement fragmentada sinó que té un caire formatiu que permet informar l’alumnat i el professorat del nivell d’aprenentatge respecte dels objectius plantejats i de les dificultats d’aprenentatge de cada alumne/a.

Els instruments que s’empren són la recollida sistemàtica d’informació per part del professorat a partir de l’observació a l’aula, l’anàlisi de les produccions escrites i orals, activitats de comprensió i proves específiques d’aprofitament.

Períodes d’avaluació i tipus de proves

 • L’alumnat és avaluat cada trimestre/quadrimestre de totes les activitats de llengua (CTE, CTO, PCTE, PCTO i ML).
 • Octubre: Prova de diagnòstic.  Té un caràcter informatiu i orientador i no comporta cap qualificació. Permet detectar punts forts i febles de l’alumnat i del grup en general.
 • Primer quadrimestre: tasques i/o proves de progrés i d’aprofitament, així com la participació activa en els activitats proposades. Durant cada quadrimestre, l’alumnat farà diverses tasques de cada activitat de llengua. Les tasques proposades es podran realitzar tant a classe com a casa. A més, s’inclouen lectures, l’aprofitament de les quals es comprova mitjançant diverses activitats. El professorat informa l’alumnat del seu progrés de manera explícita, qualitativa i quantitativament i emet una nota de cada activitat de llengua.
 • Segon quadrimestre: tasques i/o proves de progrés i d’aprofitament, així com la participació activa en els activitats proposades.
  El sistema d’avaluació és el mateix que al primer quadrimestre.
 • Juny (convocatòria ordinària): en cas de no haver assistit a un 70% de les classes o no haver superat el curs per avaluació contínua (primer i segon quadrimestre), l’alumnat pot presentar-se a la convocatòria ordinària de juny i examinar-se d’aquelles activitats de llengua no superades (nota inferior a un 5). Aquesta prova avaluarà tots els continguts treballats al llarg del curs.
 • Setembre (convocatòria extraordinària): en cas de no haver superat la prova de la convocatòria ordinària de juny, l’alumnat pot presentar-se a la convocatòria extraordinària de setembre i examinar-se NOMÉS d’aquelles activitats de llengua no superades (nota inferior a un 5). En cas de no haver realitzat la convocatòria ordinària de juny, l’alumnat pot presentar-se a la convocatòria extraordinària de setembre i examinar-se de TOTES les activitats de llengua. Aquesta prova avaluarà tots els continguts treballats al llarg del curs. 

Assistència necessària per participar de l’avaluació contínua

70% de les classes (aproximadament 45 dies de classe d'octubre a maig).

Activitats de llengua i percentatges

 • Comprensió de textos escrits (CTE): 20%
 • Comprensió de textos orals (CTO): 20%
 • Producció i coproducció de textos escrits (PCTE): 20%
 • Producció i coproducció de textos orals (PCTO): 20%
 • Mediació lingüística escrita: 20%

Mínim per superar el curs i promocionar al curs següent

Nota mínima d'un 5 a cadascuna de les activitats de llengua.

Nota final

La nota final és la mitjana del primer quadrimestre (40%) i del segon (60%) i reflecteix el progrés que l’alumnat ha tingut durant el curs.