Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Reclamació de notes

- Consulteu aquí les instruccions del procediment de reclamació de notes.

- Descarregueu aquí el model de la sol·licitud de reclamació.

- Podeu descarregar aquí el model per el recurs.

Equivalències

Per accedir a un nivell superior a l'A1 sense fer prova de nivell

Podeu accedir directament a un curs amb certificat acreditatiu del nivell anterior al sol·licitat:

- ALEMANY, ANGLÈS, FRANCÈS, ITALIÀ: feu click aquí per a consultar l'annex 2 de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, de dia 26 de maig de 2022 amb les corresponents equivalències

- ESPANYOL/ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA: feu/hacer click aquí 

-CATALÀ: feu click a aquest enllaç de la CAIB per a veure les equivalències

Correspondències entre els diferents cursos dels plans d'estudis (a partir de 2006)

Correspondències entre els diferents cursos dels plans d'estudis (fins a 2006)

 

 

Sol·licitud visualització d'examen alumnat lliure

L’ALUMNAT LLIURE que desitgi veure el seu examen el dia de la sessió de visualització programada al calendari de cada departament ho haurà de sol·licitar per escrit emplenant la corresponent instància (descarregau-vos la instància fent click aquí) i enviant-la per correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. el mateix dia de la publicació de notes. L'alumnat lliure haurà d'haver llegit previament les instruccions al respecte (podeu llegir aquí les instruccions).

 L'ALUMNAT DELS GRUPS OFICIALS no cal que faci cap sol·licitud.

 

 

Taxes, exempcions i bonificacions

 

 • Feu click AQUÍ per accedir a les Taxes de 2022 per a prestació de serveis de les escoles oficials d'idiomes, publicat al BOIB número 4 de 6 de gener (pàgines 5-10). 

 • Feu click  AQUÍ per saber com acreditar el dret a les bonificacions i exempcions.

 

La Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de gener de 2022 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 (BOIB Núm. 4, de 6 de gener), estableix les següents exempcions i bonificacions de les taxes per la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears:

 • Els membres de famílies nombroses i monoparentals tenen dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els pugui correspondre segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

 • L’alumnat que rebi beques o altres ajudes de caràcter oficial no està obligat a pagar la taxa per matrícula. L’alumnat que en formalitzar la matrícula s’aculli a l’exempció per haver sol·licitat la concessió d’una beca i posteriorment no obtingui la condició de becari o li sigui revocada la beca concedida, queda obligat a pagar la taxa corresponent a la matrícula que va fer. El fet de no pagar-la comporta l’anul·lació d’aquesta matrícula en el curs.

 • El trasllat d’expedients entre les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears, o entre aquestes i els centres que tenen adscrits, no ha de comportar cap despesa per a l’alumnat.

 • Les persones en situació d’atur estan exemptes d’abonar les taxes educatives a les escoles oficials d’idiomes, sempre que acreditin aquesta situació en el moment de la sol·licitud.

 • Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el cònjuge i els fills o filles, tenen dret a l’exempció total de taxes, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar el llibre de família.

 • Les persones en situació de dependència en grau II o III i les persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior queden exemptes del pagament de la taxa. També en queden exempts els membres de la seva unitat familiar, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

 • Les víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en depenen, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. En el cas dels fills o filles dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

 • Estan exempts de pagar la taxa les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, els joves tutelats i extutelats en via d’emancipació, els joves en acolliment familiar i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, sempre que acreditin documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.

 

Adaptació de proves

Sol·licitud i documentació

D'acord amb el que es disposa en l'article 3.9 del Reial decret 1/2019, d'11 de gener, els candidats que necessitin condicions especials per fer les proves de certificació de les escoles oficials d’idiomes (EOI) a causa d'algun tipus de discapacitat física o sensorial, com ara discapacitat visual, parcial o total, i alguns graus de discapacitat motriu i de hipoacúsia, trastorns de la parla, o discapacitats múltiples, ho han de justificar en el moment de formalitzar la seua inscripció mitjançant certificació oficial de la seva discapacitat i del grau d'aquesta.

La sol·licitud d'adaptació de les proves de certificació ha d'indicar el tipus d'adaptació que se sol·licita per a la realització de les proves. L'interessat ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació justificativa de la discapacitat. En concret:

1. Certificat original en vigor de la discapacitat i el seu grau, expedit per l'autoritat competent i/o

2. Dictamen tècnic facultatiu o infome tècnic oficial que indiqui el grau i les característiques de la discapacitat.

Termini

Els terminis de presentació de les sol·licituds són els següents:

 • En el cas dels alumnes de la modalitat lliure, en el moment de formalitzar la inscripció (el termini per a la inscripció és el que estableix la Resolució de convocatòria de les proves lliures que es publica anualment al BOIB).
 • En el cas dels alumnes de les modalitats presencial i semipresencial, i del programa That's English, la data límit és el 30 d'abril de 2023.

No s'admetran les sol·licituds que no aportin la documentació justificativa o que es presentin fora dels terminis indicats.

Procediment

 • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’han de presentar per escrit o per correu electrònic a la secretaria de l’escola oficial d’idiomes corresponent.
 • A la sol·licitud s’hi han de fer constar els motius al·legats, la petició d’adaptació concreta i per a quines parts de la prova se sol·licita l’adaptació, i s’hi ha d’adjuntar la justificació documental que ho acrediti.
 • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
 • En un termini màxim de quinze dies naturals abans de l'inici de les proves de la convocatòria ordinària, la direcció del centre ha de resoldre i notificar, per escrit, a la persona interessada l'estimació o desestimació de la sol·licitud.
 • En cap cas no es podrà dispensar els alumnes que necessitin condicions especials per a la realització de l'avaluació de certificació, de realitzar alguna o algunes de les parts de què consti la prova, que és única per a tot l'alumnat.