Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i Formentera
 

Reclamació de notes

- Consulteu aquí les instruccions del procediment de reclamació de notes.

- Descarregueu aquí el model de la sol·licitud de reclamació.

- Podeu descarregar aquí el model per el recurs.

Equivalències

Per accedir a un nivell superior a l'A1 sense fer prova de nivell

Podeu accedir directament a un curs amb certificat acreditatiu del nivell anterior al sol·licitat:

- ALEMANY, ANGLÈS, FRANCÈS, ITALIÀ: feu click aquí per a consultar l'annex 2 de la Resolució del 2 d'abril de 2020 amb les corresponents equivalències

- ESPANYOL/ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA: feu/hacer click aquí 

-CATALÀ: feu click a aquest enllaç de la CAIB per a veure les equivalències

Correspondències entre els diferents cursos dels plans d'estudis (a partir de 2006)

Correspondències entre els diferents cursos dels plans d'estudis (fins a 2006)

 

 

Sol·licitud visualització d'examen alumnat lliure

L’ALUMNAT LLIURE que desitgi veure el seu examen el dia de la sessió de visualització programada al calendari de cada departament ho haurà de sol·licitar per escrit emplenant la corresponent instància (descarregau-vos la instància fent click aquí) i enviant-la per correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. el mateix dia de la publicació de notes. L'alumnat lliure haurà d'haver llegit previament les instruccions al respecte (podeu llegir aquí les instruccions).

 L'ALUMNAT DELS GRUPS OFICIALS no cal que faci cap sol·licitud.

 

 

Taxes, exempcions i bonificacions

 

 • Feu click AQUÍ per accedir a les Taxes de 2022 per a prestació de serveis de les escoles oficials d'idiomes, publicat al BOIB número 4 de 6 de gener (pàgines 5-10). 

 • Feu click  AQUÍ per saber com acreditar el dret a les bonificacions i exempcions.

 

La Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de gener de 2022 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 (BOIB Núm. 4, de 6 de gener), estableix les següents exempcions i bonificacions de les taxes per la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears:

 • Els membres de famílies nombroses i monoparentals tenen dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els pugui correspondre segons les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

 • L’alumnat que rebi beques o altres ajudes de caràcter oficial no està obligat a pagar la taxa per matrícula. L’alumnat que en formalitzar la matrícula s’aculli a l’exempció per haver sol·licitat la concessió d’una beca i posteriorment no obtingui la condició de becari o li sigui revocada la beca concedida, queda obligat a pagar la taxa corresponent a la matrícula que va fer. El fet de no pagar-la comporta l’anul·lació d’aquesta matrícula en el curs.

 • El trasllat d’expedients entre les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears, o entre aquestes i els centres que tenen adscrits, no ha de comportar cap despesa per a l’alumnat.

 • Les persones en situació d’atur estan exemptes d’abonar les taxes educatives a les escoles oficials d’idiomes, sempre que acreditin aquesta situació en el moment de la sol·licitud.

 • Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el cònjuge i els fills o filles, tenen dret a l’exempció total de taxes, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar el llibre de família.

 • Les persones en situació de dependència en grau II o III i les persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior queden exemptes del pagament de la taxa. També en queden exempts els membres de la seva unitat familiar, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

 • Les víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en depenen, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. En el cas dels fills o filles dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

 • Estan exempts de pagar la taxa les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, els joves tutelats i extutelats en via d’emancipació, els joves en acolliment familiar i les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, sempre que acreditin documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.

 

Adaptació de proves

Sol·licitud i documentació

Els alumnes que necessitin condicions especials per a la realització de les proves de certificació de les escoles oficials d’idiomes (EOI) per discapacitat física o sensorial, com són la discapacitat visual parcial o total, alguns graus de discapacitat motriu i de hipoacúsia, trastorns de la parla, o discapacitats múltiples, o bé els alumnes amb dislèxia o necessitats especials, han de justificar la seva condició i el tipus d’adaptació en el moment de la formalització de la matrícula mitjançant certificació oficial de la seva condició o minusvalidesa i del seu grau.

En tot cas, els alumnes que necessitin condicions especials per a la realització de l’avaluació de certificació no han de ser dispensats de realitzar cap de les parts de què consti la prova, que és única per a tot l’alumnat.

Termini

Aquells alumnes que no ho hagin fet en el moment de la matrícula, poden sol·licitar les adaptacions per a la realització de les proves amb l’antelació següent: en el cas dels alumnes oficials, les sol·licituds s’han d’enviar amb vint dies d’antelació a la data d’inici del període d’exàmens establert per a cada convocatòria; en el cas dels alumnes inscrits a les proves lliures, el termini és el que estableix la Resolució de convocatòria de les proves lliures (23 de març de 2020) que es publica anualment al BOIB.

Procediment

 • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’han de presentar per escrit a la secretaria de l’escola oficial d’idiomes corresponent.
 • A la sol·licitud s’hi han de fer constar els motius al·legats, la petició d’adaptació concreta i per a quines parts de la prova se sol·licita l’adaptació, i s’hi ha d’adjuntar la justificació documental que ho acrediti.
 • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
 • El director del centre comunicarà per escrit la resolució de la sol·licitud on s’especifiquin quines adaptacions es duran a terme i informarà la coordinadora general de les proves de certificació per tal que, en cas que s’hagi de fer una adaptació del format d’alguna de les parts de la prova , la comissió corresponent la realitzi.